תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לסביבת הלימוד המקוונת שפה 1  safa1.co.il(ולהלן: “האתר“) של חברת סטודיו אפקט-טיב בע”מ (ולהלן” “החברה“). הינך מתבקש לקרוא העיון רב את התקנון, כל שימוש שהוא על ידך באתר משמעו, כי הסכמת לקבל עליך את מלוא התנאים בתקנון וכי תנהג בהתאם לתנאים אלו.

תקנון

 1. כללי
  • האתר משמש כסביבת לימוד מקוונת ללימוד השפה הערבית המדוברת והעברית ובה תוכל לרכוש שירותי לימוד והדרכה לשפה הערבית והעברית, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • כל שימוש בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, בשינויים המחוייבים.
  • נא קרא בעיון את התקנון וככל שתנאי כלשהוא אינו מקובל עליך הינך נדרש לצאת מייד מן האתר ולחדול מכל שימוש בו.
  • כל המוסר פרטים כוזבים לאתר עובר עבירה פלילית ואזרחית והוא צפוי לעמוד בפני נקיטת הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לפי העניין. בהתאם לאמור, עליך להימנע ממתן פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם תואמים את המציאות במהלך שימושך באתר.
 2. התקנון – הסכם התקשרות
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותים או מוצרים הנמכרים באתר זה (ולהלן :”רכישת שירותים“).
  • תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב לכל דבר ועניין בינך (המשתמש) לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או רכישה של שירותים באמצעות האתר.
 3. השירותים המסופקים על ידי האתר:
  • האתר מספק שירותי לימוד לשפה הערבית המדוברת והעברית בדרך נוחה, קלה ומהירה באמצעים חדשניים ובאופן אינטראקטיבי, תוך שילוב אמצעים ויזואליים, פונטיים, המחשות וסרטוני ווידאו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  • שירותי לימוד השפה המסופקים באתר זה ניתנים לרכישה באמצעות מנוי אישי מוגבל בזמן. המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.
  • חלק מיחידות הלימוד המוצעות באתר ניתנות באופן חופשי ללא עלות וחלק מיחידות הלימוד הינן בתשלום כפי שיפורט להלן, כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לערוך שינויים ביחידות הלימוד ולהפוך יחידות ללא תשלום ליחידות בתשלום ולהיפך.
  • ברכישת מנוי ייפתחו כל יחידות הלימוד המוצעות לרכישה במסגרת הקורס הנרכש לשימוש חופשי של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות לבדוק היטב בשעת רכישת המנוי אילו יחידות מוצעות ללא תשלום באתר ואילו יחידות קיימות בכלל לרכישה במועד הרכישה.
  • החברה זכאית להעלות את מחירי המנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. רכישת מנוי למוסד לימודי
  • מנוי למוסד לימודי, אקדמי, בית ספר, מוסד חינוכי או כל מוסד לימודי אחר שיאושר מראש ובכתב על ידי החברה (ולהלן: “מנוי למוסד לימודי“) יאפשר שימוש למספר רב של לומדים בתוך המוסד הלימודי.
 5. הבהרות בנוגע לשירותי האתר ואחריות
  • כללי הדקדוק, התרגום, וההוראות הלשוניות השונות נקבעו על ידי החברה בלבד לפי מיטב ידיעתם, ניסיונם המקצועי ומומחיותם של המדריכים באתר, שנבחרו בקפידה על ידי הנהלת החברה.
  • החברה עושה כמיטב יכולתה בכדי לספק את שירותי הלימוד המקצועיים והאיכותיים ברמה גבוהה ככל שניתן. יחד עם זאת, מטבע הדברים ולאור האופי האינטראקטיבי של האתר תתכננה טעויות ו/או שגיאות מסוימות בתכנים, בתרגום או בכללי הדקדוק.
  • החברה אינה ולא תהא אחראית למידע ו/או לתכנים שגויים, ככל שיימצאו באתר זה ואין המשתמש זכאי לפיצוי מכל סוג שהוא (כספי או אחר) עקב טעות או שגיאה כלשהי באתר.
  • המשתמש מאשר בזאת כי במידה וברצונו להסתמך על התוכן באתר זה לצרכים כלשהם חלה עליו האחריות המלאה לבדוק ולאמת את נכונות התוכן והחברה לא תהא אחראית לכל טענה או תביעה או דרישה שמקורה בשגיאה או בטעות כלשהי בשירותים המסופקים באתר זה. המשתמש מודע לכך כי, בשפה הערבית ישנם להגים וסגנונות שונים וכי החברה רשאית לבחור את הסגנון או הלהג הראוי והמתאים לה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במידה והמשתמש גילה טעות כלשהי בדקדוק, בתרגום או בהוראות השפה הנו מתבקש לדווח לחברה באמצעות פניה בדף צור קשר והחברה תעשה ככל שביכולתה בכדי לתקן את הטעות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ככל שתימצא טעות כזו.
  • למען הסר ספק, אין החברה אחראית בכל אופן שהוא לנכונות שירותי הלימוד המוצעים באתר זה וכל האחריות לבדיקת נתונים אלו חלה על המשתמש ועליו בלבד.
 6. אופן הרכישה באתר ותנאי תשלום
  • בכניסה לאתר ישנן שתי אפשרויות:
   • שימוש ביחידות הפתוחות לשימוש ללא תשלום.
   • רכישת קורס בתשלום.
  • במידה ותבחר לרכוש קורס הירשם כלקוח רשום באתר, יהיה עליך להקליד שם משתמש וסיסמא ולאחר פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני.
  • רכישת הקורס הנבחר תתבצע באמצעות הקלקה על משך המנוי הרצוי באם ניתנת אפשרות הבחירה, אז יופיע מסך ובו הפרטים אודות רכישת המנוי הרלוונטי, מחיר ופרטים נוספים.
  • לאחר הקלקה על “המשך לתשלום” תתבקש להקליד פרטים אישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. עליך למלא בקפידה את כל הפרטים האישיים.
  • יובהר, כי הפרטים האישיים נועדו לאפשר ביצוע עסקה בצורה סדירה ועל כן במידה ופרט כלשהו אינו נכון שומרת לעצמה החברה לבטל את העסקה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין או הסכם.
  • ניתן לשלם עבור המוצר בשלוש דרכים:
   • הקלדת פרטי כרטיס האשראי במקומות המיועדים לכך באתר וסיום פעולת הרכישה באמצעות האתר.
   • מסירת פרטי כרטיס האשראי בעל פה או בפקס לנציג המכירות של החברה, לאחר ביצוע ההזמנה באתר.
   • רכישה באמצעות Paypal
  • במקרה ותבחר שלא להקליד את פרטי כרטיס האשראי באתר אלא למסור אותם בעל פה לנציגי החברה, הרכישה תצא לפועל רק לאחר מסירת כל הפרטים הנדרשים לנציג המכירות ואישור חברת האשראי לביצוע הרכישה.
  • השלמת עסקת המכירה מותנית באישור העסקה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני (כפי שנמסר לחברה על ידי הלקוח) בתוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
  • במקרה והעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה תוך 72 שעות ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך אישור העסקה עם חברת האשראי.
  • ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי מכל סיבה שהיא בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה בדבר העדר אישור הנ”ל, תראה החברה את העסקה כמבוטלת.
  • יובהר, כי חיוב מבצע הרכישה בגין עלות השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, רק לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
  • הפרטים כפי שהוזנו באתר החברה וכן רישום העסקה במסמכי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות המשתמש באתר.
  • המשתמש מתחייב בזאת לשלם את מלוא התמורה עבור השירות שרכש ולנקוט בכל אמצעי בכדי לעמוד בהתחייבויותיו כמפורט בתקנון זה.
 7. תנאי שימוש כלליים באתר
  • השימוש באתר זה הינו חפשי לכל אך ורק בחלקים שאינם מיועדים למנויים.
  • בחלקים המיועדים למנויים (ולהלן: “מסכי המנויים“) השימוש מוגבל למנויים בלבד. אופן והיקף השימוש מוגבלים לתנאים שנקבעו על ידי מערכת האתר ובתקנון זה.
  • השימוש במסכי המנויים מוגבל אך ורק למי שרכש מנוי באתר וקיבל הרשאה וסיסמת כניסה ממערכת האתר (ולהלן: “מנוי“).
  • סיסמת הכניסה שהופקה על ידי מערכת האתר היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא באישור וראש ובכתב מטעם החברה.
  • מנוי אינו רשאי להרשות לאדם אחר מלבדו שימוש במסכי המנויים ו/או כל מידע אחר שהפיק באמצעות כניסה כמנוי, בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור בכתב ומראש ממערכת האתר.
  • המנוי ניתן לאדם אחד בלבד. לשימוש נוסף על ידי אדם אחר יש לרכוש מנוי נפרד מהחברה.
  • החברה מודיעה בזאת, כי באפשרותה לאתר את מספר ה-IP של המשתמש ובמידה ותמצא כי, נעשה שימוש באותו מנוי על ידי אדם אחר ללא רישומו כמנוי שומרת לעצמה את הזכות לבטל לאלתר את המנוי מבלי לגרוע מזכותה לתבוע מהמשתמש וכן מהמשתמש האחר פיצוי בגין הנזקים שייגרמו לה.
  • למען הסר ספק, לא ניתן לעשות שימוש באותו שם משתמש וסיסמא משני מחשבים בעת ובעונה אחת.
  • המשתמש מאשר בזאת, כי הוא לבדו יעשה שימוש במנוי הנרכש באתר זה, כי לא ימכור ו/או יסחר ו/או ישכיר ו/או יעביר את המנוי לכל אדם אחר, אלא באישור מראש ובכתב על ידי החברה.
  • השימוש באתר מוגבל למטרות לימוד, מחקר והעשרה והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון שימוש באתר לצרכי לימוד בתשלום. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, ללא אישור בכתב מהחברה.
  • דמי המנוי המשולמים לחברה מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס למסכי המנויים באתר ולעשות שימוש בהם, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר, במידע ובתכנים שמופיעים בו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס’ 23

ס”ח תשס”ח מס’ 2150 מיום 10.4.2008 עמ’ 493 (ה”ח 210)

הוספת סעיף 13ג

 1. ביטול עסקה
  • ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: “החוק”) ותקנותיו.
  • משתמש המבטל עסקה רשאי למסור לאתר הודעת ביטול באמצעות אחד מאלה, לפי בחירתו (“הודעת ביטול”):
   • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במשרדי החברה;
   • בכתב – בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני;
  • בהודעת ביטול יפרט המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בעת ההתקשרות;
  • ההתקשרות בין החברה למשתמש תסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח. במועד הביטול תפסיק החברה את הספקת השירותים, תבטל את שם המשתמש והסיסמא שהונפקו למשתמש, ולא תחייב את המשתמש בעד שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול.
  • ידוע למשתמש כי החל מהרגע שהונפקו למשתמש שם משתמש וסיסמא באתר ובכפוף לכך שאפשרות הכניסה ליחידות הלימוד נפתחה למשתמש, החלה למעשה אספקת השירותים למשתמש לכל דבר ועניין (ולהלן: “נתינת השירותים למשתמש“) וזאת בין אם המשתמש צרך את השירותים ובין אם לא, בין אם המשתמש עשה שימוש ביחידות הלימוד המוצעות באתר ובין אם לא.
  • בוטלה העסקה על ידי המשתמש לאחר שהחלה נתינת השירותים למשתמש כאמור ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעבור השירותים שקיבל מהאתר, כלומר ישלם תשלום יחסי החל ממועד נתינת השירותים למשתמש ועד למועד סיום ההתקשרות כמפורט לעיל.
  • במידה ונותרה יתרה לזכות המשתמש תשיב החברה את היתרה למשתמש לא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום על ידי המשתמש.
  • החזרת יתרת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק.
  • דמי ביטול – ביטל המשתמש את העסקה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המנוי או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
  • נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר המשתמש לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בתשלום שנגבה ממנה.
 2. ביטול העסקה על ידי החברה

החברה רשאית לבטל את העסקה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הלקוח מסר פרטים כוזבים, לא נכונים או לא מדוייקים, לרבות פרטי כרטיס אשראי.
 • ארעה תקלה באתר או בעיית תקשורת שמנעה את השלמת העסקה.
 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, טרור, איבה או כל מקרה אחר אשר ימנע את הביצוע התקין של העסקה באופן שאינו תלוי בחברה.
 • חלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר, אשר על בסיסם בוצעה הזמנה.
 • במקרה בו המשתמש לא עמד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי העסקה המפורטים בתקנון ובאתר זה ובכלל זה אי עמידה בתנאי תשלום התמורה בגין השירותים הניתנים באתר או העדר אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
 • במקרה והלקוח הפר הוראה כלשהי בתקנון זה.
 • בכל מקרה בו מסר המשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
 • במקרה ביטול כאמור תודיע החברה למשתמש על ביטול העסקה באמצעות האי-מייל לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בטלפון (לפי שיקול דעת החברה) וזאת בתוך 7 ימי עבודה.
 1. עדכונים ושינויים באתר ובתקנון
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, ללא כל הודעה מראש.
  • החברה רשאית בכל עת לבצע שינויים ו/או עדכונים בתקנון זה ובלבד שכל שינוי בתקנון לא יחול על עסקה שכבר בוצעה על בסיסו.
  • בשימושך באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לכל האמור בתקנון זה, לרבות השינויים והתוספות שיבוצעו בו, ככל שיבוצעו.
 2. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות התכנים, סרטוני הוידיאו, התמונות, הפסקול, האלמנטים, העיצובים ו/או הגרפיקה ו/או האיורים ו/או האייקונים ו/או כל המידע ו/או תוכן ו/או תצוגה, המופיעים באתר (ולהלן: “התכנים”), הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה, למעט קישורים לאתרים אחרים. זכויות היוצרים בתכנים שייכות לחברה בלבד.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ולהציג או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי והוגן באתר, בכפוף לתנאי התקנון ולכל דין, ואינו רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר או בתכנים המופיעים בו.
  • סימני המסחר והלוגו של החברה, לרבות הסימנים ARABIC2USE שפה1 ויהיה בסדר, הינם בבעלותה הבלעדית וכל שימוש בהם שאינו ברשות החברה ובכתב הינו אסור בהחלט. כל שימוש בסימנים המסחריים או בלוגו של החברה ללא אישור בכתב מהחברה מהווה הפרה חמורה של הוראות התקנון.
  • התכנים באתר הם לשימושכם הפרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בתכנים או במידע שבאתר זה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה הנו אסור בהחלט.
 3. מנגנון הודעה והסרה של סרטונים / תכנים / תמונות המפרות זכויות צד שלישי
  • חלק מסרטוני הוידיאו שניתן לצפות בהם באתר אינם מאוחסנים באתר, אין לחברה כל שליטה עליהם והמדובר בלינקים (קישורים) בלבד לאתרים של צדדים שלישיים, כגון YOUTUBE. המדובר בקישורים בלבד המוצבים באתר לצרכי התרשמות ולימוד עצמי ואין לחברה כל קשר להפקתם, יצירתם, או אחסונם. בכדי לדעת נתונים כלשהם אודות הסרטונים, הזכויות בהם, הקרדיט או כל נתון רלוונטי אחר, המשתמש מופנה בזאת לאתר הצד השלישי בלבד.
  • באתר ניתן למצוא לינקים (קישורים) ו/או הפניות לאתרים אחרים, שאינם החברה או הקשורים אליה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שקישורים אלו אין בהם כדי להטיל כל אחריות מכל סוג שהוא על החברה. החברה לא תשא בכל אחריות לגבי הקישורים ו/או התכנים שבאתרים אלו. כל שימוש באתרים המופיעים בקישורים הינם באחריותו של המשתמש בלבד.
  • במקרה והמשתמש ימצא בדף כלשהו באתר האינטרנט הזה קישור לתכנים או קבצים או סרטוני וידיאו או איורים המפרים את זכויותיו ו/או שאינם חוקיים, הנו מתבקש להודיע למערכת האתר באופן מיידי ואנו נסיר אותו באופן מיידי מאתר האינטרנט, בכל פניה כזו על המשתמש לציין במפורש את שמו, פרטי ההתקשרות עימו, פרטי ת.ז וכתובת למשלוח מכתבים. למרות האמור לעיל, במידה והתכנים או סרטוני הוידיאו או האיורים הינם בבעלות החברה או בשליטתה החברה לא תסיר אותם אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. שונות
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישת מנוי כלשהו באמצעות האתר, שאינו בהתאם לתקנון זה.
  • בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי החברה, שומרת החברה לעצמה את הזכות המלאה לבטל את העסקה בהודעה בכתב ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני.
  • השימוש באתר ותנאי שימוש בתקנון כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתקנון זה או כל עסקה שבוצעה באמצעות האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
 5. הוראות הגנת פרטיות ושמירת מידע
  • החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לשמור על פרטיותך ועל המידע שנשמר במהלך השימוש באתר.
  • במידע שנמסר על ידך במהלך השימוש באתר נעשה שימוש אך ורק במידע חיוני לצורך ביצוע עסקה ואספקת המוצר ומעקב אחר שימוש המנויים בהתאם לתקנון זה.
  • המידע נשמר בסודיות במשרדי ו/או שרתי החברה ואינו מועבר לכל גורם אחר, למעט גורם הנחוץ לצורך ביצוע העסקאות (כגון חברות האשראי).
  • אנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע של החברה, האתר נמצא תחת פיקוח הדוק של נציגי החברה ומיושמים בו אמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר, המיועדים למנוע זליגת מידע לצד ג’.
  • אנו מבצעים שמירה ואחסון של כל המידע באתר תוך הקפדה מרבית על מידע מעודכן.
  • בכל שאלה בנוגע להגנת פרטיות באתר תוכל לפנות אלינו ישירות לכתובת  האימייל info@safa1.co.il
 6. הוראות ליצירת קשר
  • לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של החברה באמצעות דוא”ל info@safa1.co.il
  • כתובת משרדי החברה: זרחין 3/13 רעננה.

הסכם הרשאה למורים עבור שימוש בתכנים ויחידות לימוד בסביבה לימודית שפה 1

 

הואיל: וסטודיו אפקט-טיב בע”מ (להלן: “החברה“)  מספקת באמצעות סביבה לימודית זו (להלן: “הסביבה הלימודית“)  תכנית לימודית המורכבת מיחידות לימוד בשתי שפות שמטרתן בניית קורס ללמידת השפה הערבית (להלן: “התכנית“) ;

והואיל: והחברה מאפשרת לכל מורה העומד בקריטריונים כפי שיובאו בהמשך הסכם זה, קבלת גישה לסביבה הלימודית ו/או לתכנית לרבות התכנים המוצעים בו (להלן: “המורה“) ;

והואיל: והמורה מעוניין לקבל גישה לסביבה הלימודית ו/או לתכנית ו/או לשימוש בהם;

והואיל: והחברה מסכימה להעמיד לרשות המורה את הסביבה הלימודית לצורך קיום קורסי לימוד ולאפשר לו את השימוש בסביבה הלימודית ובתכנית המוצעת בו, הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לפיכך, מוצהר ומוסכם בזאת בין החברה ובין המשתמש כלהלן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. הסכם זה מפרט את ההוראות על פיהן ניתנת גישה לשימוש בסביבה הלימודית ע”י המורה .

התחייבויות המורה

 1. השימוש בסביבה הלימודית ע”י המורה מהווה הסכמה והתחייבות מצידו למלא אחר כל ההוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה.
 2. המורה מצהיר ומסכים כי הוא קרא והבין את כל התנאים שלהלן, כי הוא מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות הנוגעות לו על פיהם ו/או הנובעות מהם, וכי הוא – מבין, כי בכך הינו נכנס להסכם מחייב, בינו לבין החברה (להלן: “הסכם הרשאה”).
 3. המורה מתחייב להמציא לחברה רשימה הכוללת 10 תלמידים לכל הפחות כתנאי לקבלת הרשאה לשימוש בסביבה הלימודית. בהיעדר 10 תלמידים, לא תתקבל הרשאה והמורה לא רשאי לעשות כל שימוש בסביבה הלימודית.

תשלומים

 1. מוסכם ומובהר בזאת כי המורה אינו מעביר ו/או מקבל כל תמורה ו/או תשלום עבור ההרשאה כאמור. תשלום התמורה עבור ההרשאה יעשה באמצעות תשלום על ידי התלמידים באופן ישיר לחברה  ולמורה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע תשלומים כאמור.

שימוש בתכנים וזכויות יוצרים

 1. החברה מתירה למורה לעשות שימוש בחומרי הלמידה אשר יסופקו לו במסגרת התכנית ואף להוסיף עליהם ובלבד שכל תוכן אותו יוסיף המורה יעמוד בסטנדרט הלימוד אותו מציבה הסביבה הלימודית וכן ישמור על זכויותיה של החברה.
 2. החברה רשאית, בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את הרשאת השימוש בסביבה הלימודית ו/או כל חלק ממנה, לרבות בכל הקשור לתכנית, יחידות הלימוד ו/או התכנים אותם הוסיף המורה ככל וימצא כי התכנים פוגעניים, מהווים עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או בזכויות פרסום, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי, עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו ובכלל הסתה ו/או המרדה, כמו גם תכנים אשר לא הולמים את רציונל התכנית.
 3. הפסקת ההתקשרות עם המורה בשל הפרת תנאי הכם זה  לא תהווה הפרת הסכם ולא תזכה את המורה בכל פיצוי ו/או זכות תביעה ו/או דרישה כלשהי.
 4. התכנית מכילה חומרים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתירה מזאת, כל הסביבה הלימודית, על כל תכניה מוגנת באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה.
 5.  המורה מתחייב שלא לעשות שימוש ו/או כל פעולה מהווים פגיעה בזכויות יוצרים, הפרת סעיף זה תזכה את החברה בזכות פיצוי בשווי של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק וזאת מבלי לגרוע מכל זכות נוספת.
 6. על המורה חל איסור מפורש להעתיק, לשכפל, להעביר ו/או לבצע כל פעולת הפצה ו/או שימוש חורג מלבד השימוש במסגרת התכנית. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 7. המורה אינו רשאי לעשות שימוש בתכנית ובתכניה מלבד במסגרת הסביבה הלימודית אלא באישור כתוב מראש מאת החברה.

התחייבויות החברה

 1. החברה מתחייבת לתקינות ו/או רציפות פעולתה של הסביבה הלימודית ושל המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותה, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם למידת הדיוק של התכנים ו/או רמת עדכונם.

אחריות

 1. המורה מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת הסביבה הלימודית ותכניה יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בהעברת המידע על ידי המורה ו/או השירותים הניתנים באמצעות המורה לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי בסביבה הלימודית, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים בסביבה הלימודית ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של המורה ו/או מי מטעמו, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המורה בלבד. המורה מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל ותוכנו של הסביבה הלימודית.
 2. המורה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניותיה, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד הנובעים מכל שימוש לא ראוי ו/או הסותר את הוראות הסכם זה שיעשה המורה בסביבה הלימודית.
 3. כל הפרה של סעיף בהסכם זה תהיה נתונה לבית משפט בישראל בלבד. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל”א – 1971 . בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל – דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן – השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

שונות

 1. הסכם ה מהוה הרשאה לשימוש בתכנים ואינו יוצר כל  קשר ו/או שליחות ו/או תלות בין הצדדים למעט מתן הרשאה והכל בכפוף  להוראות הסכם זה.
 2. בשאלות או בעיות הקשורות בסביבה הלימודית ניתן לפנות לחברה בפרטים להלן: info@safa1.co.il

 

 

[vibebp-login]